Програма розвитку (частина 1)


 

 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ  

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ(ЯСЛА-САДОК) №3 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

НА 2012-2017 РОКИ

 

Зміст

програми розвитку ДНЗ №3 «Джерельце»

 1.     Вступ.

 2.     Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу №3 «Джерельце» станом на 1 вересня 2012 року.

 3.     Мета, завдання, принципи роботи за Програмою розвитку дошкільного навчального закладу №3 «Джерельце» (далі Програма).

 4.     Структура Програми.

 5.     Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми.

  6.     Очікувані результати виконання Програми.

 

Вступ 

Стрімкий ріст прогресу веде за собою зміни у всіх галузях суспільного життя. Також обов’язковими є зміни в освіті. Перехід дошкілля на роботу за новою Базовою програмою «Я у Світі» та Програмою для роботи із старшими дошкільниками «Впевнений старт» уже внесла значні поліпшення в навчально-виховний процес. З метою врахування нових тенденцій в навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, необхідно мати в перспективі напрацювання на тривалий періоду часу.

Реформування соціально-економічної і політичної систем розвитку України припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, в тому числі, і освіти, яка потребує змін в організації та у змісті сучасного педагогічного процесу.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до непостійних зовнішніх умов прискорює процес оновлення методів та форм роботи ДНЗ. Тому постає питання перегляду деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу. Значного поліпшення потребує оновлення навчальної бази закладу, використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

Вважаємо, що на сучасному етапі слід приділяти особливу увагу і реалізації оновлених завдань, змісту співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього процесу.

Тому Програма розвитку дошкільного навчального закладу «Джерельце» визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

Програма розвитку на тривалий період часу дає змогу розгорнуто бачити перспективи, узгоджувати їх із досягненнями,  в єдиній площині переглядати уже зроблене, враховуючи новинки, що обов’язково з’являтимуться у дошкільній методиці. Дана програма не є догмою, вона має бути гнучкою, рухливою і служити допоміжним матеріалом при складанні плану на кожен майбутній новий навчальний рік.

Для конкретного дошкільного закладу «Джерельце» складання такого плану не є самоціллю, а лише спробою охопити можливу тематику роботи на п’ять років.

 


Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Конвенції ООН про права дитини, Законах України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти", "Про охорону дитинства", інших чинних нормативно-правових актах. 

Проблеми дошкільної освіти ще не мали такого визнання як сьогодні, до неї прикута увага вищого керівництва держави, науковців, практиків — усіх освітян і громадян України. Свідченням цього є проведення 1-го Всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти (05.11.2010 року, м. Київ). Форум такого рівня засвідчив підвищення авторитету дошкільної освіти, як першої ланки загальної системи освіти, що задає старт подальшому успішному становленню особистості. Ухвалена ним резолюція підтвердила готовність освітян розв'язати нагальні проблеми кадрового, наукового, програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти.

Зважаючи на таку посилену увагу держави до дошкільного виховання, необхідно створити механізми розвитку дошкільної освіти для забезпечення конституційних прав, державних гарантій дітям-дошкільнятам на доступність та безоплатність здобуття якісної освіти.

Значним кроком у всі попередні роки для досягнення поставлених завдань є складання планів роботи. Пріоритетними напрямами діяльності дошкільних закладів мають стати переосмислені розвивальні виховні і навчальні завдання. При цьому має використовуватись особистісно-орієнтований підхід до розвитку кожної дитини. Важливе значення має впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій навчання та виховання.

Для того, щоб план роботи був проблемно-зорієнтований, необхідно протягом тривалого часу накопичувати матеріали, обгрунтовувать оцінки проблем, що виникають, враховувати висновки аналізу роботи. Зважаючи на цінність науково-обґрунтованого аналізу:

 • потрібно ставити конкретні завдання: давати не просто перелік зробленого у минулому навчальному році, а зіставити, порівняти, оцінити результати;
 • визначити умови, які забезпечили успіх;
 • виявити причини, які обумовили недоліки.

При цьому необхідно дотримуватись: структурування однієї загальної проблеми за частинами для забезпечення її виконання в цілому, спирання на досвід колективної діяльності, орієнтування на аналіз проблем конкретного дитячого садка. В перспективі план діяльності повинен розгалужуватись у трьох напрямках:

 • Детальний звіт про виконання минулорічної роботи та з’ясування слабких і сильних позицій.
 • Критичний погляд на результати і методи діяльності колективу.
 • Обґрунтування нововведень та змін у планах на перспективу.

 

Дитячий колектив днз „Джерельце” на 1 січня  2012 року за списками складає 192 особи, що становить 87% від загальної кількості дітей віком від трьох до п’яти років, які проживають у прилеглому мікрорайоні. З 2005 року намітилась тенденція до підвищення проценту охопленості дітей дошкільною освітою.

Крива росту

проценту охопленості дітей дошкільною освітою.

                                                                                                                   87%

                                                                                                                85%

                                                                                              83%

                                                                             81%

                                                              79%

                                            72%

                            67%

           

 
   

 

                        2005            2006        2007       2008          2009          2010      2011

 

          Днз „Джерельце” бере активну участь у методичному житті району. Загалом, у 2010-2011 н.р. на базі дитячого садка було проведено два методоб’єднання: семінар-практикум завідуючих і методоб’єднання з фізичного виховання. До речі, педагоги днз «Джерельце» Білан Л. М., Шевченко С. В., Пономар Т. І. багато років підряд очолюють методичні об’єднання, здобули славу досвідчених, грамотних керівників, які добре володіють словом, ініціативні, сприйнятливі до всього нового. Засідання під їх керівництвом проходять цікаво і змістовно. При підготовці до районних заходів колектив садочка активізовував навчально-виховну роботу, проводив колективні обговорення заходів. Все це сприяло поліпшенню методичної освіти педагогів. Зважаючи на це, у майбутньому вирішено продовжити практику підготовки та проведення запланованих районних заходів на базі садка „Джерельце”.

         Організація навчально-виховного процесу в „Джерельці” здійснювалась відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту” і спрямовувалася на реалізацію основних завдань днз. Дитячий садок „Джерельце” повністю перейшов на організацію навчально-виховного процесу відповідно до вимог Базової програми „Я у Світі”. Відповідно до наказу МОН України щодо пробного впровадження додаткової програми «Впевнений старт», в освітній процес на старшій групі запроваджувалась ця програма. Пропрацювавши за її вимогами протягом навчального року, колектив вихователів, що працював беззаперечно визначив її перевагу:

 • Чіткість структури.
 • Конкретність освітніх завдань з кожного розділу, їх узгодженість з вимогами Державної базової програми як основної.
 • Визнання пріоритетності гри як провідної діяльності дошкільника.
 • Наявність порад для батьків щодо розвитку дітей за кожним розділом програми.
 • Виокремлення орієнтовної тематики занять з образотворчості, додаткових до Державної базової програми переліків творів живопису і музичного репертуару.
 • Визначення у додатках орієнтовних форм освітньої роботи з дітьми до всіх змістових блоків програми.
 • Можливість змістового наповнення освітньої роботи з дітьми при здобутті ними дошкільної освіти через різні форми, в тому числі в умовах скороченого перебування дітей у дитсадку та на базі інших закладів.

       Група раннього віку користується у своїй роботі програмою „Малятко”.

       Відповідно до положення „Про дошкільний заклад”, затвердженого Кабінетом міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у дитячому садку триває з 1 вересня до 31 травня. Дитячий садок працює за десятигодинним режимом, тижнева норма виробітку вихователів становить 30 годин, музкерівника – 24 години. 

Така кількість основних завдань педколективу для підвищення ефективності навчально-виховної роботи з дітьми є повністю достатньою. Вона дозволяє провести основні завдання через усі пункти плану. Так, три педради (крім першої – вступної та п’ятої -  підсумкової) є тематичними. Також, три завдання дають змогу на кожній з педрад розглядати результати однієї з тематичних перевірок. Крім того, відповідно до завдань узгоджується кількість семінарів, і їх зміст також відповідає темам основних завдань    .

На перспективу, в Програмі розвитку днз у 2012-2017 н.р. також буде означено трьома основними завданнями педколективу для підвищення ефективності навчально-виховної роботи з дітьми. Ці завдання сформульовані таким чином:

 

Основні завдання педколективу для підвищення ефективності навчально-виховної роботи з дітьми

 

2012-2013 н.р.:

 1. 1.     Розвивати сенсорні здібності, як основу математичних знань. 
 2. 2.     Використовувати орієнтовану модель освіти для формування у дітей мовленнєвого самовираження. 
 3. 3.     Запроваджувати у процес пізнання природи методи нескладного доступного експериментування.  

 2013-2014 н.р.:

 1. 1.     Використовувати орієнтовану модель освіти для формування у дітей мовленнєвого самовираження. 
 2. 2.     Формувати в дітей логіко-математичні здібності засобами ігрової діяльності. 
 3. 3.     Запроваджувати в навчально-виховний процес нетрадиційні методи фізкультурно-оздоровчої роботи.  
 4. 4.     (резерв) Інтегрувати розвивальні, виховні та навчальні завдання освітнього процесу з вимогами діючої програми. 

 2014-2015 н.р.:

 1. 1.     Формувати і дітей навики безпеки життєдіяльності через ігрову діяльність та в процесі навчально-виховної роботи. 
 2. 2.     Збагачувати соціальний досвід дітей тісно співпрацюючи з родинами. 
 3. 3.     Удосконалювати екологічно-мотивовану діяльність дошкільнят на основі праці в природі та дослідницької діяльності. 
 4. 4.      (резерв) Розширювати зміст потреб дітей у спілкуванні для удосконалення рівня розвитку мовлення. 

 2015-2016 н.р.:

 1. 1.     Розширювати зміст потреб дітей у спілкуванні для поліпшення розвитку мовлення. 
 2. 2.      Формувати екологічно-мотивовану діяльність дошкільнят, що базується на свідомому ставленні до природи. 
 3. 3.      Посилити роль предметно-ігрового середовища в особистісному становленні дитини. 
 4. 4.     (резерв) Активізувати діяльність днз спрямовану на поліпшення здоров’я дітей. 

 2016-2017 н.р.:

 1. 1.     Підняти до належного рівня роль гри як основного засобу формування всебічно розвиненої особистості. 
 2. 2.      Формувати у дітей розуміння що рідна мова – це національне багатство народу і досконале володіння нею – показник громадянства. 
 3. 3.     Удосконалювати компетентність дошкільників у логіко-математичній діяльності, що базується на сенсорних знаннях. 

 Для того, щоб охопити усі напрямки освітньо-виховної роботи визначено пріоритети діяльності садочка «Джерельце»:

 • Створення  належного розвивального простору для повноцінного розвитку кожної дитини. 
 • Удосконалення організації навчального процесу, що стосується роботи з п’ятирічками. 
 • Дотримання в роботі з п’ятирічками вимог удосконаленої програми «Впевнений старт». 
 • Дотримання єдності вимог навчально-виховного характеру для забезпечення наступності і співпраці школи та дитячого садка. 
 • Інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання. 
 • Творчий вдумливий підхід до програми  “Я у Світі”,  втілення в навчально-виховний процес інноваційних технологій та власних педагогічних напрацювань. 
 • Забезпечення національного характеру виховання, що сприяє вихованню патріотів. 
 • Поліпшення педагогічної і психологічної освіченості батьків. 
 • Соціалізація дошкільників  шляхом сприяння  їх особистісному росту та посиленню роботи психологічної служби днз. 
 • Формування всебічної особистості з молодшого дошкільного віку, шляхом запровадження в навчально-виховний процес іноземної мови, хореографії, театралізації. 

 Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності у дошкільному закладі визначено:

 • заняття різних видів (в тому числі інтегровані контрольні заняття);
 • гурткова, секційна (студійна робота);
 • індивідуальна робота у повсякденні;
 • організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;
 • перевага ігрової діяльності над іншими;
 • екскурсії у природне і соціальне довкілля, спостереження у повсякденні;
 • елементарні досліди, пошукові ситуації.

Для поліпшення професійного рівня педагогів значна робота проводиться для підвищення рівня фахової майстерності. Для цього передбачаються різноманітні форми роботи.

Дуже ефективним є проведення педрад із залученням досвідчених педагогів до ролі доповідачів, інформаторів показало дієвість таких форм роботи, тож на майбутнє передбачається лише удосконалювати їх.

В методичній роботі закладу використовуються такі види семінарів: семінар-практикум, теоретичний семінар і проблемний семінар. Кожен семінар передбачає підготовчий етап. Для спрямованості роботи семінару чітко сформульовано його мету. Форми роботи семінарів різноманітні: доповідь, практикум, досвід роботи, тематичне напрацювання, рекомендації, дослідження, ділова гра, наочний звіт.

Міцно поєднані тематично і з основними завданнями колективні консультації.

Як відомо, колективні перегляди сприяють розповсюдженню позитивного досвіду, готують до роботи в присутності інших осіб, змушують вихователів концентрувати увагу, слідкувати за своєю мовою, жестами, мімікою. Тож, доцільним є проведення колективних переглядів, як у досвідчених вихователів так і у вихователів початківців.

Організаційно-педагогічна робота передбачає спільний план роботи ЗОШ № 1 та днз „Джерельце”.

Розділ „Створення умов для належної організації освітньо-виховної роботи” передбачає поповнення матеріальної бази садка, систематизацію картотеки методичних посібників, обладнання ігрових майданчиків. Для створення розвивального середовища планується переглянути розміщення меблів та ігрових модулів в ігрових кімнатах. Це забезпечить оптимальний підхід дітей до ігрових зон. З нового навчального року запрацював кабінет психолога, логопеда, вихователя із зображувальної діяльності.

З року в рік все більшого розмаху у нашому дитячому садку набуває робота з батьками. Це сприяє здруженню батьківського колективу та виявляє значні таланти серед батьківського загалу. В майбутньому продовжимо традиційні форми роботи з батьківським колективом та розвиватимем нові ідеї у даній важливій ланці роботи дошкільного закладу. Продовжимо проведення КВК між командами батьків. Дана форма роботи давно стала улюбленою серед батьків та дітей. Варто відзначити, що значною популярністю користується наочна форма роботи, якою є інформаційні дошки «Зверніть увагу», скриньки для анонімних запитань та пропозицій батьків щодо роботи дитячого садка, виставки: «Квітковий, осінній вернісаж», «Жартома і всерйоз», «Паска писанки дарує» та інші. Доречними у роботі днз є обстеження фізичних даних дітей, комплексні контрольні заняття, творчі групи, тиждень педагогічної майстерності. Участь у районній виставці передових педагогічних технологій, оформлення портфоліо на кожного учасника навчально-виховного процесу.

Вивчення стану навчально-виховної роботи та життєдіяльності дітей здійснюється засобами фронтальної перевірки та трьох тематичних. До кожної з них складається план проведення і передбачається заслуховування довідок про підсумки перевірок на педрадах. Обов’язковими у роботі днз буде оперативний, систематичний, медико-адміністративний контроль.

Педагогічному колективові, як і в попередні роки, є перспектива для активізації професійної діяльності та удосконалення педагогічної майстерності. Кваліфікований аналіз узагальнення стратегії і тактики організації життєдіяльності дошкільного закладу продовжуватиме бути запорукою плідної роботи у 2012-2017 навчальних роках, стане для педагогічного колективу „Джерельце” новою висотою на ниві розбудови української дошкільної освіти. Віримо, що колектив працюватиме у напрямі формування особистості дитини, вдосконалюючи свою педагогічну майстерність, методичне забезпечення та психологічний супровід освітньо-виховного процесу і робитиме усе, щоб діти почувалися щасливими у стінах дитячого садочка.

 

Мета програми:

 • вдосконалення механізмів управління дошкільним навчальним закладом;
 • виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій;
 • підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу;
 • оптимізація роботи з батьками.

Пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу: виростити здорову, розумну, щасливу дитину, що є особистістю і зростає у повсякчасному піклуванні як зі сторони батьків, так і суспільства.

Такий пріоритетний напрямок розвитку викликаний рядом причин: сучасний світ, заповнений хімічними продуктами, сумнівною екологією, сприяє тому, що наші діти мають слабке здоров’я. Тож дитячий садок покликаний зробити все для оздоровлення кожного вихованця. Крім того, недостатній рівень духовної, моральної, правової культури вже на етапі дошкільного дитинства сприяє виникненню дитячої жорстокості, агресії. Ситуація неприйняття дитини в деяких сім’ях стає нічим іншим, як психогенно-травмуючим фактором, тобто стресовою ситуацією для дитини. Тому настає гостра необхідність поліпшення стосунків між батьками і дітьми на основі широкого використання засобів етнопедагогіки, всебічного врахування умов нинішнього життя та менталітету українського народу. Змінити ситуацію в позитивному напрямку або надолужити упущене, формувати внутрішню культуру особистості – основне призначення дитячого закладу.

Виходячи з того, що всебічний розвиток – це модель розвитку, яка орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної дитини, ми визначили основні завдання програми:

 • створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
 • підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик, зокрема системи С. Русової;
 • удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;
 • удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
 • підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів і засобів інтерактивних та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 • якісне надання додаткових освітніх послуг (іноземна мова, хореографія, зображувальна діяльність, послуги психолога та логопеда);
 • надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі у групі короткотривалого перебування дітей (за умови не повного охоплення дошкільною освітою п’ятирічок);
 • створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;
 • збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу для задоволення освітніх потреб громадян міста;
 • оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
 • модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

 Принципи роботи за Програмою розвитку:

 • нормативності (у роботі керуватися основними нормативними документами); 
 • динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі на застосування їх у власній роботі); 
 • комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільною установою); 
 • колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу; 
 • рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі). 

Структура Програми розвитку

Максимально враховувати, суспільні потреби населення щодо рівня освіти; запроваджувати нові педагогічні та управлінські технології; організаційовано та функціонально оновлювати діяльність методичної служби; враховувати досягнення у галузі педагогічних новацій; впроваджуватисистеми постійного відстеження динаміки змін в дошкільному закладі (моніторинг якості освіти); реально забезпечувати принцип відкритості та доступності освітнього закладу перед населенням.

 

Розділами структури Програми розвитку стали:

 • робота з кадрами для підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, як гарантів навчання і виховання здорової, розумної, щасливої дитини, що є особистістю і зростає у повсякчасному піклуванні як зі сторони батьків, так і суспільства;
 • вивчення стану життєдіяльності дітей для поліпшення і удосконалення навчально-виховного процесу;
 • організаційно-педагогічна робота яка охоплює роботу співпраці зі школою, роботу з батьками;
 • створення умов для належної організації роботи днз: розвивальне середовище, адміністративно-господарська робота, охорона праці і життєдіяльності;
 • удосконалення методичної роботи, інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів.

Робота з кадрами

для підвищення кваліфікаційного рівня педагогів

Зміст роботи

Форми роботи

Дата

Відповідальний

         

1

Ведення педагогами особистого портфоліо

Збір матеріалів

2012-2017 р.

Особисто

2

Складання планів самоосвіти педпрацівниками відповідно до професійного запиту

Індивідуальна

2012-2017 р.

Методист

3

Впрацювання системи дитячого виховання С. Русової

«Школа мовлення»

 

Педагогічні читання (твори В. О. Сухомлинського)

 

«Клуб молодого спеціаліста»

 

Консультпункт з питань фізкультурно-оздоровчої роботи

Творча група «Працюємо по-новому» (розробка парціальної програми)

Засідання згідно плану

 

 

 

Опрацювання творів

 

 

 

За необхідності

 

 

Відповіді згідно запиту

 

 

Засідання згідно плану

 

2013 р.

 

 

 

 

2012-2013 р.

 

 

 

 

2012-2017 р.

 

 

2014-2015 р.

 

 

 

2016-2017 р.

 

Методист

4

Виявлення інтересів вихователів для визначення творчої пошукової роботи

Самоаналіз, консультації, опрацювання літератури з даної теми

ІХ

Учасники педпроцесу

5

Проведення роботи для виявлення рівня володіння вихователями та спеціалістами, що працюють з п’ятирічками, вимог діючої програми «Упевнений старт»

Анкетування

2012-2017 р.

Методист

6

Участь педагогів в методоб’єднаннях згідно з планом методичної роботи  РМК

Участь та звіт

2012-2017 р.

Методист

7

Робота з питань атестації

Прийом заяв,

створення атестаційної комісії,  вивчення професійної діяльності педпрацівників,  оформлення документів, атестація

2012-2017 р.

Атестаційна комісія

8

Підписка фахової періодики педпрацівниками

Перевірка абонементів

2012-2017 р.

Завідуюча

9

Організація роботи консультпунктів з проблем поставлених в основних завданнях

Консультації по запиту

2012-2017 р.

Спеціалісти

10

Курсова перепідготовка

Курси

Згідно плану

Завідуюча, голова профкому

11

Підготовка матеріалів до виставки передових педагогічних технологій

Вибір теми, накопичення матеріалу, опис

Х-ІІ

Методист

12

Тиждень педагогічної майстерності

Комплекс відкритих заходів

Згідно плану

Методист, спеціалісти

13

Проведення творчих звітів педагогів перед батьками групи

Комплекс заходів

Відповідно до індивідуальних планів

Завідуюча, методист, вихователі

17

Творчий звіт завідуючої про роботу перед батьківським загалом

Теоретична частина, концерт

Щороку

Завідуюча, методист

 

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

для поліпшення і удосконалення

навчально-виховного процесу

п/п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата

Відповідальний

Перевірки:

І. Фронтальні перевірки старшої групи проводити за планом: 

1

Відповідність навчально-ігрового (розвивального) середовища вимогам програми

Огляд

2011-2017 р.

завідуюча днз, методист днз

2

Наявність дидактичного матеріалу в групі

Огляд

методист днз

3

Рівень використання дидактичних матеріалів з методичного кабінету

Облік

 

методист днз

4

Якість планування

Аналіз

методист днз

5

Рівень проведення занять з усіх розділів програми

Відвідування

методист днз

6

Рівень засвоєння знань з усіх розділів програми

Діагностика

методист днз

7

Рівень мотиваційної готовності дітей

Індивідуальні бесіди

методист днз

8

Складання довідки

Письмова

методист днз

9

Підсумки (педрада № 5)

Довідка

методист днз

ІІ. Тематичні перевірки: 

1

Стан роботи з природи у ІІ молодшій групі.

 

2012-2013 р.

 

методист днз

 

 

2

Відповідність роботи з мовленнєвого спілкування програмовим вимогам у середніх групах. 

 

3

Рівень сенсорних знань у вихованців групи раннього віку.

1

Рівень комунікативного мовлення у дітей старшої групи

2013-2014 р.

методист днз

 

2

Рівень сформованості у дітей другої молодшої групи логіко-математичних здібностей

3

Місце нетрадиційних методів фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних групах

1

Виявлення рівня навиків безпеки життєдіяльності дітей середніх груп

2014-2015 р.

методист днз

 

2

Стан роботи з батьками у всіх вікових групах

3

Форми забезпечення екологічно-мотивованої роботи дошкільнят на основі праці в природі та пізнавальної діяльності у старших групах

1

Форми і засоби, що сприяють розширенню змісту потреби дітей у спілкуванні в другій молодшій групі

2015-2016 р.

методист днз

2

Виявлення екологічних навиків, що базуються на знаннях з природи у дітей старшої групи

3

Роль предметно-ігрового середовища в особистісному становленні дітей середнього віку

1

Навики гри, як основного засобу формування всебічно розвиненої особистості у дітей старшого віку

2016-2017 р.

методист днз

2

Стан роботи з мовленнєвого спілкування у старших групах

3

Сенсорні знання та навики у дітей раннього віку

ІІІ. Оперативний контроль

ІV. Систематичний контроль

V. Медико-адміністративний контроль 

 

Організаційно-педагогічна робота,

яка охоплює співпрацю зі школою

та роботу з батьками

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

1

Узгодження плану спільної роботи ЗОШ № І та ДНЗ „Джерельце”

Щороку

Адміністрація

школи та ДНЗ

2

Узгодження мережі дітей по мікрорайону

Щороку

Завідуюча днз, секретар-діловод ЗОШ №1

3

Співпраця школи та днз по охопленню п’ятирічок дошкільною освітою для належної підготовки до навчання у першому класі

Щороку

Адміністрація

школи та ДНЗ

4

Здійснення екскурсій та цільових прогулянок до школи вихованцями старшої групи:

-      для ознайомлення з територією школи;

-      для відвідування бібліотеки;

-      для перегляду шкільних виставок

Х

 

2012-2017р.

 

 

Вихователі

5

Відвідування учителями-наступниками контрольних занять у старшій групі

Щороку

Вихователі

старшої групи

6

Спільні музичні та спортивні свята

2012-2017р.

Музкерівник,вчителі перших класів

7

Узгодження підходів до роботи з батьками по визначенню психологічного віку дітей старших груп та формування попередніх списків першокласників

 

2012, 2014, 2016 р.

 

Завідуюча днз, методист днз,  директор, завуч ЗОШ №1

8

Співпраця вчителів-наступників та вихователів старших груп по формуванню вимог до підсумкових контрольних занять

Щороку

Вчителі, вихователі, методист днз, завуч ЗОШ №1

9

Зустріч вихованців старшої групи із майбутньою учителькою

Щороку

Учителька 4 класу

10

Ознайомлення учителів-наступників з результатами обстежень дітей у дитячому садку

Щороку

Методист днз

11

Підготовка до діагностики на предмет виявлення психологічної готовності дітей до школи в приміщенні днз

Щороку

Психолог ЗОШ №1, вихователі старшої групи, психолог днз

12

Участь вчителів 4 класу у підсумкових батьківських зборах старшої групи

Щороку

Вихователі

13

Діагностування психологічної готовності дітей старшої групи до школи

Щороку згідно постанов МО України

Психологи днз та

ЗОШ № 1

18

Участь учителів 4 класу у святі випуску п’ятирічок до школи

Щороку

Музкерівник, вихователі старшої групи

 

Робота з батьками

п/п

Зміст роботи

Форми роботи

Дата

Відповідальний

1

Вступне анкетування

Індивідуальна

по мірі прибуття

Методист днз

2

Складання угод

Індивідуальна

по мірі прибуття 

Завідуюча днз

3

Попередні візити в днз батьків, що написали заяви про оформлення дітей  в днз

Індивідуальна

по мірі прибуття

Завідуюча днз

4

Створення соціального портрета сім’ї новоприбулих дітей

Збір інформації про сім’ю

по мірі прибуття

Методист днз,

вихователі груп,

медсестра днз

5

Ознайомлювальна бесіда при поступанні дитини у дитячий садок

Спілкування

по мірі прибуття

Медсестра днз

6

Робота з батьками по охопленню дітей п’яти років, які не відвідують дитячий садок, іншими формами одержання дошкільної освіти

Відповідно до плану

2012-2017р.

Методист днз

7

Переоформлення  батьківських куточків в групових роздягалках

Наочна

2012-2017р.

Вихователі днз

8

Зміна інформаційних матеріалів в батьківських групових куточках, та на інформаційних дошках

Наочна

2012-2017р.

Адміністрація днз

11

Групові батьківські збори

-

2012-2017р.

 

12

Загальні батьківські збори

За планом

2012-2017р.

Відповідальні особи

13

Газета „Чим живеш садочок?”

 

Стінгазета

 

2013

Методист

14

Журнал «Новини з нашого подвір’я»

Усний

2014-2015р.

Методист

15

Інформаційний бюлетень

Стенд

2016-2017р.

Методист

16

Виставки:

-         Дитячих малюнків на різну тематику

 

-         „Квітковий осінній вернісаж”;

 

-         „Жартома і всерйоз”

 

 

-         «Паска писанки дарує»

 

-         Творчість Т. Шевченка у дитячих малюнках

 

-         Малі скульптурні форми

 

-         Сучасна лялька

 

-         Іграшки наших бабусь

 

-         Золоті руки вихователів

 

-         Таланти наших батьків

 

-         Дивовижне в природі

 

-         Поробки з ниток

 

-         Пластилінова ворона

 

-         З нічого – щось

 

 

-         Солоне тісто в умілих руках

 

Малюнки

 

 

 

Складання композицій

 

 

Поробки з природних матеріалів

 

Виставка писанок

 

 

Дитячі роботи

(зображувальна діяльність)

 

 

Фігурки-статуетки

 

 

Виставка ляльок

 

Давні іграшки

 

 

Вишивка

 

 

Побутові речі

 

 

Природний матеріал

 

Сувеніри

 

Поробки з пластиліну

 

Поробки з покидькового матеріалу

Вироби з солоного тіста

2012-2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі із зображувальної діяльності

15

Спортивні свята

Змагання

Щорічно

Інструктор з фізичного виховання

16

„КВК”

(старші групи)

Змагання

2012, 2014, 2016р.

Методист днз, музичний керівник днз, вихователь з фізичного виховання

17

Дні відкритих дверей

Комплекс заходів

Щорічно

Методист днз

18

 «Скриньки пропозицій»

Письмова

2012-2017р.

Адміністрація

19

Вечори відпочинку для батьків

«Сім’я року», «Нумо татусі», КВК, «Вечір гумору»

2012-2017р.

Методист днз, вихователі днз,

Музкерівник днз

20

Лялькові вистави силами батьків

Спектакль

Щорічно

Вихователі груп, музкерівник

21

Виявлення музичних даних батьків та проведення концерту 

Прослуховування, складання програми, концерт

2013, 2015, 2017р.

Музкерівник, вихователі груп, фізрук

 

22

Анонімне анкетування батьків для виявлення побажань щодо складання плану роботи на новий навчальний рік

Анкета

Щорічно

Методист, вихователі груп

23

Батьківські збори:

 

Щорічно

Методист днз

24

Участь батьків у ремонті приміщення

 

Щорічно

Вихователі днз

 


<stronАвтор: Olgamitik
Категорія: Програма розвитку ДНЗ


Добавити коментарій
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
url
leech
color
|
hide
quote
translit